Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pak se hranice stočí od Asmónu k Egyptskému potoku a bude vybíhat k moři. Numeri 34,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 34

3 Jižní okraj vaší země povede od pouště Sinu podél Edómu. Na východě povede vaše jižní hranice od konce Solného moře,
4 potom se vaše hranice stočí od jihu ke Svahu štírů, bude pokračovat k Sinu a na jihu bude vybíhat ke Kádeš-barneji, potáhne se na Chasar-adár a bude pokračovat k Asmónu.
5 Pak se hranice stočí od Asmónu k Egyptskému potoku a bude vybíhat k moři.
6 Vaší západní hranicí bude Velké moře s pobřežním územím; to bude vaše západní hranice.
7 Toto pak bude vaše severní hranice: od Velkého moře si vyznačíte jako mezník horu Hór.
8 Od hory Hóru si vyznačíte hranici až k cestě do Chamátu a hranice bude vybíhat k Sedadu.
9 Hranice pak povede k Zifrónu a bude vybíhat k Chasar-énanu. To bude vaše severní hranice.
10 Východní hranici si vyměříte od Chasar-énanu k Šefámu,
11 poté sestoupí hranice od Šefámu k Rible na východ od Ajinu, pak sestupuje, až narazí na východní svah při Kineretském moři.
12 Dál sestoupí hranice k Jordánu a bude vybíhat k Solnému moři. To bude vaše země, vymezená hranicemi kolem dokola."
13 Mojžíš tedy vydal Izraelcům takovýto rozkaz: "Toto je země, kterou dostanete losem do dědictví. Hospodin přikázal dát ji devíti a půl pokolením.
14 Pokolení Rúbenovců a pokolení Gádovců již přijala svá dědictví pro svoje otcovské rody; i polovina pokolení Manasesova přijala dědictví.
15 Dvě a půl pokolení přijala svá dědictví v Zajordání, na východ od Jericha, k východu slunce."
16 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
17 "Toto jsou jména mužů, kteří za vás převezmou zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Núnův.
Numeri 35

18 K převzetí země do dědictví přiberete po jednom předáku z každého pokolení.
19 Toto jsou jména těch mužů: za Judovo pokolení Káleb, syn Jefunův,
20 za pokolení Šimeónovců Šemúel, syn Amíhúdův,
21 za Benjamínovo pokolení Elídad, syn Kislónův,
22 za pokolení Danovců předák Bukí, syn Joglíův,
23 za Josefovce z pokolení Manasesovců předák Chaníel, syn Efódův,
24 z pokolení Efrajimovců předák Kemúel, syn Šiftánův,
25 za pokolení Zabulónovců předák Elísafan, syn Parnakův,
26 za pokolení Isacharovců předák Paltíel, syn Azanův,
27 za pokolení Ašerovců předák Achíhúd, syn Šelomíův,
28 za pokolení Neftalíovců předák Pedahél, syn Amíhúdův."
29 To jsou ti, kterým přikázal Hospodin, aby Izraelcům přidělili dědictví v kenaanské zemi.

Numeri, Kapitola 35

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu:
2 "Vydej rozkaz Izraelcům, aby ze svého dědičného vlastnictví dali lévijcům města k obývání; též okolní pastviny náležející k městům dáte lévijcům.
3 Budou tak mít pro sebe města k bydlení a jejich pastviny pro svůj dobytek, který je jejich jměním, i pro všechno své zvířectvo.
Komentáře k verši :

Pak se hranice stočí od Asmónu k Egyptskému potoku a bude vybíhat k moři. Numeri 34,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.