Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Belovci byli: Ard a Naamán; od Arda ardská čeleď, od Naamána naamánská čeleď. Numeri 26,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 26

38 Benjamínovci podle čeledí: od Bely belská čeleď, od Ašbela ašbelská čeleď, od Achírama achíramská čeleď,
39 od Šefúfama šúfamská čeleď, od Chúfama chúfamská čeleď.
40 Belovci byli: Ard a Naamán; od Arda ardská čeleď, od Naamána naamánská čeleď.
41 To jsou Benjamínovci podle čeledí; povolaných do služby z nich bylo čtyřicet pět tisíc šest set.
42 Danovci podle čeledí: od Šúchama šúchamská čeleď. To jsou čeledi Danovy podle čeledí.
43 Všech šúchamských čeledí s jejich povolanými do služby bylo šedesát čtyři tisíce čtyři sta.
44 Ašerovci podle čeledí: od Jimny jimenská čeleď, od Jišvího jišvíjská čeleď, od Beríji beríjská čeleď.
45 Od Beríovců také: od Chebera cheberská čeleď, od Malkíela malkíelská čeleď.
46 Jméno Ašerovy dcery bylo Serach.
47 To jsou čeledi Ašerovců s jejich povolanými do služby; těch bylo padesát tři tisíce čtyři sta.
48 Neftalíovci podle čeledí: od Jachseela jachseelská čeleď, od Gúního gúníjská čeleď,
49 od Jesera jeserská čeleď, od Šiléma šilémská čeleď.
50 To jsou čeledi Neftalíovy podle čeledí; povolaných do služby z nich bylo čtyřicet pět tisíc čtyři sta.
51 Toto byli Izraelci povolaní do služby, celkem šest set jeden tisíc sedm set třicet.
52 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
Numeri 27

53 "Těm bude rozdělena země v dědictví podle jmenného seznamu.
54 Většímu přidělíš větší dědictví, menšímu menší dědictví, každému bude dáno dědictví podle počtu povolaných do služby.
55 Země bude rozdělena losem; budou dědit podle jmen otcovských pokolení.
56 Dědictví ať je každému rozděleno losem, jak velikému, tak malému."
57 To jsou povolaní do služby z pokolení Léviho podle čeledí: od Geršóna geršónská čeleď, od Kehata kehatská čeleď, od Merarího meraríjská čeleď.
58 To jsou čeledi Léviho: čeleď libníjská, čeleď chebrónská, čeleď machlíjská, čeleď mušíjská a čeleď kórachovská. Kehat zplodil Amráma.
59 Jméno Amrámovy ženy bylo Jókebed, dcera Léviho, která se narodila Lévimu v Egyptě. Porodila Amrámovi Árona a Mojžíše a jejich sestru Mirjam.
60 Áronovi se narodil Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
61 Nádab a Abíhú však zemřeli, když přinesli cizí oheň před Hospodina.
62 Povolaných do služby, všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše, bylo dvacet tři tisíce. Nebyli připočteni mezi Izraelce, neboť jim mezi Izraelci nebylo dáno dědictví.
63 To byli ti, které povolal do služby Mojžíš s knězem Eleazarem při sčítání Izraelců na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.
64 Nebyl mezi nimi nikdo z těch, kteří byli povoláni do služby tehdy, když Mojžíš s knězem Áronem sčítal Izraelce na Sínajské poušti.
65 Hospodin jim totiž řekl, že určitě zemřou na poušti. Nezbyl z nich žádný, jenom Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův.

Numeri, Kapitola 27

1 Tehdy přistoupily dcery Selofchada, syna Chefera, syna Gileáda, syna Makíra, syna Manasesa z čeledi Manasesa, syna Josefova. Jména jeho dcer byla: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa.
2 Postavily se před Mojžíše a před kněze Eleazara i před předáky a celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání a řekly:
Komentáře k verši :

Belovci byli: Ard a Naamán; od Arda ardská čeleď, od Naamána naamánská čeleď. Numeri 26,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.