Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hned nato řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Mirjamě: "Vy tři vyjděte ke stanu setkávání!" Všichni tři tedy vyšli Numeri 12,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 12

2 Říkali: "Což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prostřednictvím?" Hospodin to slyšel.
3 Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.
4 Hned nato řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Mirjamě: "Vy tři vyjděte ke stanu setkávání!" Všichni tři tedy vyšli
5 a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Mirjam a oba předstoupili.
6 Řekl: Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu.
7 Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě.
8 S ním mluvím od úst k ústům ve viděních, ne v hádankách; smí patřit na zjev Hospodinův. Jak to, že se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi?"
9 Hospodin vzplanul proti nim hněvem a odešel.
10 Když oblak od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Mirjamě, a hle, byla malomocná.
11 Tu řekl Áron Mojžíšovi: "Dovol, můj pane, nenech nás pykat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili.
12 Ať není Mirjam jako mrtvě narozené děcko, jehož tělo je z poloviny stráveno, hned jak vyšlo z matčina lůna."
13 I volal Mojžíš k Hospodinu: "Bože, prosím uzdrav ji, prosím!"
14 Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní? Sedm dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí."
15 Tak byla Mirjam sedm dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nepřipojila.
16 Potom táhl lid z Chaserótu a utábořili se na poušti Páranské.
Numeri 13


Numeri, Kapitola 13

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka!"
3 Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců.
4 Toto jsou jejich jména: z Rúbenova pokolení Šamúa, syn Zakúrův,
5 z Šimeónova pokolení Šafat, syn Chóríův,
6 z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův,
7 z Isacharova pokolení Jigál, syn Josefův,
8 z Efrajimova pokolení Hóšea, syn Núnův,
9 z Benjamínova pokolení Paltí, syn Rafúův,
10 ze Zabulónova pokolení Gadíel, syn Sódíův,
11 z Josefova pokolení, z pokolení Manasesova, Gadí, syn Súsíův,
12 z Danova pokolení Amíel, syn Gemalíův,
13 z Ašerova pokolení Setúr, syn Míkaelův,
14 z Neftalíova pokolení Nachbí, syn Vofsíův,
15 z Gádova pokolení Geúel, syn Makíův.
Komentáře k verši :

Hned nato řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Mirjamě: "Vy tři vyjděte ke stanu setkávání!" Všichni tři tedy vyšli Numeri 12,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.