Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem: Jan 4,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 4

26 Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví."
27 Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl `nač se ptáš´ nebo `proč s ní mluvíš?´
28 Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem:
29 "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?"
30 Vyšli tedy z města a šli k němu.
31 Mezi tím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!"
32 On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte."
33 Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"
34 Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.
35 Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.
36 Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec.
37 Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne.
38 Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete."
39 Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: "Všecko mi řekl, co jsem dělala."
40 Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny.
Jan 4

41 A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo.
42 Oné ženě pak říkali: "Teď už věříme ne proto, cos nám o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa."
43 Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje.
44 Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti.
45 Když přišel do Galileje, Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili.
46 Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde před tím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen.
47 Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti.
48 Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte."
49 Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!"
50 Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.
51 Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije."
52 Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka."
53 Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. -
54 To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska.

Jan, Kapitola 5

1 Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma.
Komentáře k verši :

Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem: Jan 4,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.