Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. Marek 16,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 16

6 Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.
7 Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.´"
8 Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.
9 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
10 Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.
11 Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.
12 Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov.
13 Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.
14 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Lukáš 1


Lukáš, Kapitola 1

1 I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily,
2 jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova,
3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile,
4 abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.
5 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta.
6 Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.
7 Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.
8 Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu,
9 připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo.
10 Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.
11 Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo.
12 Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň.
13 Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
14 Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.
15 Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.
Komentáře k verši :

Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. Marek 16,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.