Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Marek 15,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 15

16 Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu.
17 Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu
18 a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!"
19 Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem.
20 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali.
21 Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.
22 A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená `Lebka´.
23 Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal.
24 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.
25 Bylo devět hodin, když ho ukřižovali.
26 Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."
27 S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici.
28 Tak se naplnilo Písmo: "Byl započten mezi zločince."
29 Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit,
30 zachraň sám sebe a sestup s kříže!"
Marek 15

31 Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.
32 Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním.
33 Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?´
35 Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: "Hle, volá Eliáše."
36 Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: "Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout."
37 Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal.
38 Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.
39 A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."
40 Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome,
41 které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.
42 A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty -
43 přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.
44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev.
45 A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi.
Komentáře k verši :

a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Marek 15,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.