Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´ stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; Marek 13,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 13

12 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
13 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14 Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´ stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
15 kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal;
16 a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť.
17 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
18 Modlete se, aby to nebylo v zimě.
19 S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška nikdy nebude.
20 A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.
21 A tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte!
22 Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.
23 Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.
24 Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři,
25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.
26 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.
Marek 14

27 Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec nebe.
28 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko.
29 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
30 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane.
31 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom Otec.
33 Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
34 Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl.
35 Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno;
36 aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.
37 Co vám říkám, říkám všem: Bděte!"

Marek, Kapitola 14

1 Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho.
2 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil."
3 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.
4 Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje?
Komentáře k verši :

Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´ stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; Marek 13,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.