Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. 1 Timoteovi 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
1 Timoteovi 2

6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
7 Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
8 Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.
9 Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,
10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.
11 Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
12 Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
13 Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
14 A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
15 Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

1 Timoteovi, Kapitola 3

1 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu.
2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
3 ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
4 Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;
5 nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
1 Timoteovi 4

6 Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.
7 Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
8 Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví.
9 Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.
10 Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu.
11 Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.
12 Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.
13 Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše.
14 Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
15 pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.

1 Timoteovi, Kapitola 4

1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Komentáře k verši :

Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. 1 Timoteovi 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.