Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 1 Tesalonickým 4,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 4

5 ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
6 Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.
7 Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
8 Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.
9 O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
10 A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější.
11 Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.
12 Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.
13 Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
14 Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
15 Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.
16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
18 Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

1 Tesalonickým, Kapitola 5

1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
1 Tesalonickým 5

2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.
3 Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.
8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.
9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.
11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
12 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás.
13 Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.
14 Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
15 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
16 Stále se radujte,
Komentáře k verši :

Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 1 Tesalonickým 4,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.