Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek. 1 Paralipomenon 1,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 1

15 též Chivejce, Arkejce a Síňana,
16 Arváďana, Semárce a Chamáťana.
17 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek.
18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19 Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.
20 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
21 Hadórama, Úzala a Diklu,
22 Ébala, Abímaela a Šebu,
23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.
24 Šém, Arpakšád, Šelach,
25 Heber, Peleg, Reú,
26 Serúg, Náchor, Terach,
27 Abram, to je Abraham.
28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
1 Paralipomenon 1

30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,
31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.
32 Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.
33 Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini.
34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.
35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.
36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek.
37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38 Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.
39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.
40 Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.
41 Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.
42 Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.
43 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.
Komentáře k verši :

Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek. 1 Paralipomenon 1,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.