Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Noe, Šém, Chám a Jefet. 1 Paralipomenon 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 1

2 Kénan, Mahalalel, Jered,
3 Henoch, Metúšelach, Lámech,
4 Noe, Šém, Chám a Jefet.
5 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
6 Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.
7 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci.
8 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
9 Synové Kúšovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
10 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
11 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
12 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce.
13 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
14 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
15 též Chivejce, Arkejce a Síňana,
16 Arváďana, Semárce a Chamáťana.
1 Paralipomenon 1

17 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek.
18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19 Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.
20 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
21 Hadórama, Úzala a Diklu,
22 Ébala, Abímaela a Šebu,
23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.
24 Šém, Arpakšád, Šelach,
25 Heber, Peleg, Reú,
26 Serúg, Náchor, Terach,
27 Abram, to je Abraham.
28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,
31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.
Komentáře k verši :

Noe, Šém, Chám a Jefet. 1 Paralipomenon 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.