Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. 1 Samuelova 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 8

16 Rok co rok se vydával na obchůzku do Bét-elu, do Gilgálu a do Mispy a na všech těchto místech soudil Izraele.
17 Pak se vracel do Rámy, neboť tam byl jeho dům, a tam soudil Izraele; tam také vybudoval Hospodinu oltář.

1 Samuelova, Kapitola 8

1 Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny.
2 Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě.
3 Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.
4 Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy.
5 Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů."
6 Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k Hospodinu.
7 A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.
8 Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě.
9 Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat."
10 Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu, těm, kteří od něho žádali krále.
11 Pravil: "Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem.
12 Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů.
13 Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky.
1 Samuelova 9

14 Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům.
15 Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům.
16 Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali.
17 Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky.
18 A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví."
19 Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: "Nikoli. Ať je nad námi král!
20 I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje."
21 Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu.
22 Hospodin Samuelovi pravil: "Uposlechni je a ustanov jim krále." Samuel pak izraelským mužům řekl: "Jděte každý do svého města."

1 Samuelova, Kapitola 9

1 Byl muž z Benjamínova pokolení jménem Kíš, syn Abíela, syna Seróra, syna Bekórata, syna Afíacha, syna jednoho Jemínce, statečný bohatýr.
2 Ten měl syna jménem Saul, hezkého mladíka. Mezi Izraelci nebylo hezčího muže nad něj; od ramen vzhůru převyšoval všechen lid.
3 Saulovu otci Kíšovi se ztratily oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou některého z mládenců a vydej se ty oslice hledat."
4 Prošel tedy Efrajimské pohoří, prošel zemi Šališu, ale nenašli nic. Prošel též zemi Šaalím, a nikde nic. Prošel i zemi Jemíní, a nenašli nic.
5 Když přišli do země Súfu, řekl Saul svému mládenci, který byl s ním: "Pojď, vraťme se, aby můj otec místo o oslice neměl obavy o nás."
6 On mu řekl: "Hle, v tom městě je muž Boží. A ten muž je vážený. Všechno, co řekne, se skutečně stane. Pojďme tedy tam, snad nám oznámí, kterou cestou se máme dát."
Komentáře k verši :

Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. 1 Samuelova 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.