Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu. Numeri 33,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 33

25 Vytáhli z Charady a utábořili se v Makhelótu.
26 Vytáhli z Makhelótu a utábořili se v Tachatu.
27 Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu.
28 Vytáhli z Terachu a utábořili se v Mitce.
29 Vytáhli z Mitky a utábořili se v Chašmóně.
30 Vytáhli z Chašmóny a utábořili se v Moserótu.
31 Vytáhli z Moserótu a utábořili se v Bené-jaakánu.
32 Vytáhli z Bené-jaakánu a utábořili se v Chór-gidgádu.
33 Vytáhli z Chór-gidgádu a utábořili se v Jotbatě.
34 Vytáhli z Jotbaty a utábořili se v Abróně.
35 Vytáhli z Abróny a utábořili se v Esjón-geberu.
36 Vytáhli z Esjón-geberu a utábořili se na poušti Sinu; to je Kádeš.
37 Vytáhli z Kádeše a utábořili se na hoře Hóru na okraji Edómské pouště.
38 Tehdy na Hospodinův rozkaz vystoupil kněz Áron na horu Hór a zemřel tam čtyřicátého roku po vyjití Izraelců z egyptské země, pátého měsíce, prvého dne toho měsíce.
39 Áronovi bylo sto třiadvacet let, když na hoře Hóru zemřel.
Numeri 33

40 Tu uslyšel Kenaanec, aradský král, který sídlil v Negebu v kenaanské zemi, že přicházejí Izraelci.
41 Vytáhli od hory Hóru a utábořili se v Salmóně.
42 Vytáhli ze Salmóny a utábořili se ve Funónu.
43 Vytáhli z Funónu a utábořili se v Obótu.
44 Vytáhli z Obótu a utábořili se v Ijé-abárímu na moábském území.
45 Vytáhli z Ijímu a utábořili se v Dibón-gádu.
46 Vytáhli z Dibón-gádu a utábořili se v Almón-diblátajimu.
47 Vytáhli z Almón-diblátajimu a utábořili se v horách Abárímských proti Nebó.
48 Vytáhli z hor Abárímských a utábořili se na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.
49 Tábořili u Jordánu od Bét-ješimótu až k Ábel-šitímu na Moábských pustinách.
50 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu:
51 "Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přejdete Jordán do kenaanské země,
52 vyženete před sebou obyvatele té země a zničíte všechny jejich modlářské výtvory. Zničíte všechny jejich lité modly a popleníte všechna jejich posvátná návrší.
53 Podrobíte si tu zemi a usadíte se v ní. Tu zemi jsem dal vám, abyste ji obsadili.
54 Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi; větší dáte větší dědictví a menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte ji v dědictví svým otcovským pokolením.
Komentáře k verši :

Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu. Numeri 33,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.