Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, 2 Tesalonickým 2,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
2 Tesalonickým 2

11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
13 Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,
14 abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
15 Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.
16 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
17 nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

2 Tesalonickým, Kapitola 3

1 A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
2 a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.
3 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
4 Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme.
5 A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
6 Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
7 Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli
8 ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
1 Timoteovi 1

9 Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
11 Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.
12 Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
13 Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
14 Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.
15 Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.
16 Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
17 Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.
18 Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.

1 Timoteovi, Kapitola 1

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje,
2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
3 Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám
4 a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru.
5 Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
Komentáře k verši :

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, 2 Tesalonickým 2,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.