Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
prorockými dary nepohrdejte. 1 Tesalonickým 5,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 5

18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
19 Plamen Ducha nezhášejte,
20 prorockými dary nepohrdejte.
21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
22 zlého se chraňte v každé podobě.
23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
25 Bratří, modlete se i vy za nás!
26 Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
27 Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.
28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

2 Tesalonickým, Kapitola 1

1 Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
3 Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
4 Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte:
2 Tesalonickým 2

5 to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.
6 A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,
7 a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8 aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
9 Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´,
10 až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.
11 Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.
12 Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

2 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4 Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.
5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
Komentáře k verši :

prorockými dary nepohrdejte. 1 Tesalonickým 5,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.