Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 5

10 zkoumejte, co se líbí Pánu.
11 Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
12 O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
13 Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
14 A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
15 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16 nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
18 A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
22 ženy svým mužům jako Pánu,
23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
Efezským 6

25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
30 vždyť jsme údy jeho těla.
31 `Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´.
32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.
33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Efezským, Kapitola 6

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
2 `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:
3 `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´
4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
Komentáře k verši :

O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.