Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ Efezským 3,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 3

14 Proto klekám na kolena před Otcem,
15 od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
16 aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´
17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
18 mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
19 poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,
21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Efezským, Kapitola 4

1 Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2 dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
7 Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
Efezským 4

8 Proto je řečeno: `Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´
9 Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem?
10 Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
17 To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
18 Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
19 Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.
20 Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili -
21 pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši.
22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
Komentáře k verši :

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ Efezským 3,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.