Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Galatským 5,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5

6 V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
7 Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy?
8 Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává.
9 Málo kvasu celé těsto prokvasí.
10 Ale já k vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoli.
11 Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž.
12 Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí!
13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15 Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
Galatským 6

21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
26 Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

Galatským, Kapitola 6

1 Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.
2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
3 Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4 Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
5 Každý bude odpovídat sám za sebe.
6 Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
7 Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8 Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Komentáře k verši :

Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Galatským 5,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.