Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?" Jan 7,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jan 7

29 Já ho však znám, neboť jsem od něho a on mě poslal."
30 Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.
31 Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?"
32 Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli.
33 Ježíš řekl: "Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal.
34 Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete."
35 Židé si říkali mezi sebou: "Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit?
36 Co znamenají slova, jež řekl: `Budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít´?"
37 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
38 Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."
39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
40 Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!"
41 Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje?
42 Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?"
43 A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce.
Jan 8

44 Někteří ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku.
45 Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?"
46 Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!"
47 Farizeové jim řekli: "I vy jste se dali svést?
48 Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů?
49 Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně!"
50 Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl:
51 "Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?"
52 Řekli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane!"
53 Všichni se vrátili do svých domovů

Jan, Kapitola 8

1 Ježíš však odešel na Olivovou horu.
2 Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.
3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed
4 a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice.
5 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"
Komentáře k verši :

Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?" Jan 7,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.