Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. Lukáš 22,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 22

37 Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová.
38 A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.

Lukáš, Kapitola 22

1 Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce.
2 Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu.
3 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.
4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.
5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze.
6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.
7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek.
8 Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: "Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři."
9 Oni mu řekli: "Kde chceš, abychom ji připravili?"
10 Řekl jim: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři:
11 `Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?´
12 A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři."
13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.
Lukáš 22

14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.
15 Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět.
16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím."
17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou.
18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží."
19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."
20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."
21 "Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu.
22 Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje."
23 A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.
24 Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší.
25 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci.
26 Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.
27 Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.
28 A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali.
Komentáře k verši :

Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. Lukáš 22,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.