Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Lukáš 21,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 21

46 "Dejte si pozor na zákoníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách.
47 Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud."

Lukáš, Kapitola 21

1 Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice.
2 Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince,
3 a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
4 Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa."
5 Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:
6 "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
7 Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"
8 Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a `nastal čas´. Nechoďte za nimi.
9 Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned."
10 Tehdy jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království,
11 budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.
12 Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.
13 To vám bude příležitostí k svědectví.
Lukáš 21

14 Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.
15 Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
16 Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.
17 A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
18 Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
19 Když vytrváte, získáte své životy.
20 Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
21 Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,
22 poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
23 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24 Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25 Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26 Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.
27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."
Komentáře k verši :

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Lukáš 21,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.