Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími Lukáš 20,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 20

47 Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili,
48 ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.

Lukáš, Kapitola 20

1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími
2 a řekli: "Pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal."
3 Odpověděl jim: "I já vám položím otázku. Řekněte mi,
4 odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?"
5 Oni o tom mezi sebou uvažovali: "Řekneme-li `z nebe´, namítne nám: `Proč jste mu neuvěřili?´
6 Řekneme-li `od lidí´, všechen lid nás bude kamenovat, protože jsou přesvědčeni, že Jan byl prorok."
7 A tak odpověděli, že nevědí, odkud.
8 Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."
9 Pak začal vypravovat lidu toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a odcestoval.
10 V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali zpět s prázdnou.
11 Poslal k nim ještě jiného služebníka; oni i toho zbili zneuctili a poslali zpět s prázdnou.
12 Poslal ještě třetího; i toho zbili do krve a vyhnali.
13 Tu řekl pán vinice: `Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled.´
Lukáš 20

14 Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: `To je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše.´
15 A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice?
16 Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným." Když to uslyšeli, řekli: "To přece ne!"
17 On na ně pohleděl a řekl: "Co tedy znamená slovo Písma: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným?´
18 Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí."
19 Zákoníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu; poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim.
20 Nespustili ho však z očí. Poslali své lidi, kteří měli předstírat, že to myslí upřímně, aby jej přistihli při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vladařově moci a soudu.
21 Otázali se ho: "Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy.
22 Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?"
23 Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim:
24 "Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův."
25 Řekl jim: "Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."
26 A tak se jim nepodařilo, aby ho před lidmi přistihli v řeči; podivili se jeho odpovědi a umlkli.
27 Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho:
28 "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li nečí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´
Komentáře k verši :

Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími Lukáš 20,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.