Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Lukáš 19,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 19

42 Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila."
43 Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Lukáš, Kapitola 19

1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;
3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě."
6 On rychle slezl a s radostí jej přijal.
7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!"
8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."
9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."
11 Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned.
12 Proto řekl: "Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost.
13 Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim: `Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.´
Lukáš 19

14 Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: `Nechceme tohoto člověka za krále!´
15 Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.
16 Přišel první a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.´
17 Řekl mu: `Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.´
18 Přišel druhý a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.´
19 Řekl mu: `Ty vládni nad pěti městy.´
20 Přišel další a řekl: `Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovanou v šátku,
21 neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.´
22 Řekne mu: `Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel.
23 Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem.´
24 Své družině pak řekl: `Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!´
25 Řekli mu: `Pane, už má deset.´
26 Pravím vám: `Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
27 Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.´"
28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.
Komentáře k verši :

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Lukáš 19,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.