Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; Lukáš 7,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lukáš 7

2 Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen.
3 Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka.
4 Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal;
5 neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl."
6 Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu.
7 Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.
8 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak to udělá."
9 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli."
10 Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého.
11 Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci veliký zástup lidí.
12 Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel.
13 Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!"
14 Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!"
15 Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
16 Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid".
Lukáš 7

17 A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí.
18 O tom všem se dověděl Jan od svých učedníků. Zavolal si dva z nich
19 a poslal je k Ježíšovi s otázkou: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
20 Ti muži k němu přišli a řekli: "Poslal nás Jan Křtitel a ptá se: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
21 A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak.
22 Odpověděl jim: "Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
23 A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."
24 Když pak Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům: "Na co jste vyšli se na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
25 Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepychu, jsou v královských palácích.
26 Nebo co jste vyšli shlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
27 To je ten, o němž je psáno: `Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.´
28 Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší, nežli on.
29 A všechen lid, který ho slyšel, i celníci dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest.
30 Ale farizeové a zákoníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana.
31 Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají?
Komentáře k verši :

Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal; Lukáš 7,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.