Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat; potom, v ten den, se budou postit. Marek 2,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Marek 2

18 Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: "Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?"
19 Ježíš jim řekl: "Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit.
20 Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat; potom, v ten den, se budou postit.
21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší.
22 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a měchy i víno přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!"
23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů.
24 Farizeové mu řekli: "Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!"
25 Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním?
26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?"
27 A řekl jim: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou."

Marek, Kapitola 3

1 Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou.
2 Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali.
3 On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: "Vstaň a pojď doprostřed!"
4 Pak se jich zeptal: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?" Ale oni mlčeli.
Marek 3

5 Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku!" Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.
6 Když farizeové vyšli ven, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.
7 Ježíš se se svými učedníky uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska,
8 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí.
9 Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil.
10 Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli.
11 A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!"
12 On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.
13 Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.
14 Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat
15 a aby měli moc vymítat zlé duchy.
16 Ustanovil těchto dvanáct: Petra - toto jméno dal Šimonovi -
17 Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená `synové hromu´,
18 Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského
19 a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.
Komentáře k verši :

Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat; potom, v ten den, se budou postit. Marek 2,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.