Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak tedy proste Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Cožpak mohu někoho z vás přijmout? praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 2

Malachiáš 3


Malachiáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tak tedy proste Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Cožpak mohu někoho z vás přijmout? praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.