Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nato mi řekl: Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zacharjáš 4,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 4


Zacharjáš, Kapitola 5

Zacharjáš 6


Zacharjáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Nato mi řekl: Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zacharjáš 4,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.