Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?" Micheáš 6,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 6


Micheáš, Kapitola 7

Micheáš 7

Komentáře k verši :

Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?" Micheáš 6,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.