Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nejste snad pro mne jako Kúšijci, vy, synové Izraele? je výrok Hospodinův. Nevyvedl jsem Izraele z egyptské země a Pelištejce z Kaftóru a Arama z Kíru? Ámos 9,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 9


Abdijáš, Kapitola 1

Abdijáš 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nejste snad pro mne jako Kúšijci, vy, synové Izraele? je výrok Hospodinův. Nevyvedl jsem Izraele z egyptské země a Pelištejce z Kaftóru a Arama z Kíru? Ámos 9,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.