Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: »Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!« Ámos 7,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 8


Ámos, Kapitola 8

Ámos 9


Ámos, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: »Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!« Ámos 7,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.