Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara. Daniel 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 2


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2

Komentáře k verši :

Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara. Daniel 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.