Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem: Daniel 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 1


Daniel, Kapitola 2

Daniel 2

Komentáře k verši :

Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem: Daniel 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.