Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Kazatel 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 10

17 Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který panuje nad hlupáky.
18 Moudrost je lepší než válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jediný hříšník.

Kazatel, Kapitola 10

1 Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest.
2 Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém.
3 Pomatenec, i když jde po cestě, je bez rozumu, o každém však říká: "To je pomatenec!"
4 Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj, mírnost může zabránit velikým hříchům.
5 Zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl, k němuž dochází u mocnáře:
6 Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole.
7 Viděl jsem otroky na ořích, kdežto knížata jak otroky chodit pěšky.
8 Kdo kope jámu, spadne do ní, toho, kdo strhává zeď, uštkne had.
9 Kdo láme kámen, přichází k úrazu, kdo štípe dříví, je při tom ohrožen.
10 Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost.
11 Uštkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje.
12 Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
13 Sotvaže promluví, prozradí pomatenost, a když domluví, zlou ztřeštěnost.
Kazatel 11

14 Pomatenec má plno řečí. Co nastane, člověk neví, a kdo mu oznámí, co bude po něm?
15 Hlupáci se unavují pachtěním, nevědí ani, kudy jít do města.
16 Běda tobě, země, je-li tvým králem chlapec a tvá knížata hodují z jitra!
17 Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství.
18 Pro lenošení sesouvá se krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu.
19 K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno.
20 Králi nezlořeč ani v mysli, boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas, okřídlenec vyzradí každé slovo.

Kazatel, Kapitola 11

1 Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.
2 Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.
3 Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl.
4 Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.
5 Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.
6 Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré.
7 Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.
8 I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoli přijde, je pomíjivost.
Komentáře k verši :

Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Kazatel 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.