Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Kazatel 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kazatel 1


Kazatel, Kapitola 1

Kazatel 2


Kazatel, Kapitola 2




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Kazatel 1,2





Počet veršů v Bibli je 31 167.