Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synové Nesíachovi a synové Chatífovi. - Ezdráš 2,54›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

52 synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,
53 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,
54 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. -
55 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi,
56 synové Jaelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,
57 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi,
58 všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.
59 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:
60 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set padesát dva.
61 A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.
62 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.
63 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.
64 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší,
65 mimo jejich otroky a otrokyně, jejichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček.
66 Koní bylo sedm set třicet šest, mezků dvě stě čtyřicet pět,
Ezdráš 3

67 velbloudů čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.
68 Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro Boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech.
69 Podle svých možností dali na chrámový poklad pro to dílo šedesát jeden tisíc zlatých darejků a pět tisíc hřiven stříbra a sto kněžských suknic.
70 I usadili se kněží, levité a někteří z lidu i zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých městech; všechen Izrael se usadil ve svých městech.

Ezdráš, Kapitola 3

1 Když nastal sedmý měsíc a Izraelci již byli v městech, shromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma.
2 Jéšua, syn Jósadakův, s bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtíelův, se svými bratry začali budovat oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je předepsáno v zákoně Mojžíše, muže Božího.
3 Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili ve strachu z národů zemí, a obětovali na něm zápalné oběti Hospodinu, zápal jitří a večerní.
4 Potom slavili svátek stánků, jak je předepsáno. Každý den přinášeli zápalné oběti v počtu stanoveném pro onen den.
5 Vedle nich také každodenní zápalnou oběť, oběť při každém novoluní a při všech slanostech zasvěcených Hospodinu, mimo vše, co kdo Hospodinu obětoval dobrovolně.
6 V první den sedmého měsíce začali obětovat zápalné oběti Hospodinu, i když ještě nebyly položeny základy Hospodinova chrámu.
7 Dali peníze kameníkům a tesařům, potravu, nápoj a olej Sidóňanům a Týřanům, aby dopravovali cedrové dříví z Libanónu k moři do Jafy podle povolení, které jim dal perský král Kýros.
8 Druhého roku druhého měsíce po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma začali Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, s ostatními bratry kněžími a levity, se všemi, kteří přišli ze zajetí do Jeruzaléma, ustanovovat levity starší dvaceti let, aby řídili dílo Hospodinova domu.
9 Tak nastoupili společně Jéšua se syny a bratry, Kadmíel se syny, synové Judovi, také synové Chenadadovi se syny a bratry levity, aby řídili postup práce při díle Božího domu.
10 Když stavitelé Hospodinova chrámu kladli základy, ustanovili kněze s pozouny, oblečené do svátečních rouch, a levity, syny Asafovy, s cymbály, aby chválili Hospodina podle řádu izraelského krále Davida.
11 Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu.
Komentáře k verši :

synové Nesíachovi a synové Chatífovi. - Ezdráš 2,54

Počet veršů v Bibli je 31 167.