Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové vězně Jekonjáše: jeho syn Šealtíel, 1 Paralipomenon 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 3

15 Synové Jóšijášovi: prvorozený Jóchanan, druhý Jójakím, třetí Sidkijáš, čtvrtý Šalúm.
16 Synové Jójakímovi: jeho syn Jekonjáš, jeho syn Sidkijáš.
17 Synové vězně Jekonjáše: jeho syn Šealtíel,
18 dále Malkíram, Pedajáš a Šenasar, Jekamjáš, Hóšama a Nedabjáš.
19 Synové Pedajášovi: Zerubábel a Šimeí. Zerubábelův syn byl Mešulám a Chananjáš a jejich sestra byla Šelomít.
20 Dále Chašúba, Óhel, Berekjáš, Chasadjáš, Júšab-chesed, těchto pět.
21 Syn Chananjášúv: Pelatjáš a Ješajáš, synové Refajášovi, synové Arnánovi, synové Obadjášovi, synové Šekanjášovi.
22 Synové Šekanjášovi: Šemajáš. Synové Šemajášovi: Chatúš, Jigál a Baríach, Nearjáš a Šafat, těchto šest.
23 Syn Nearjášův: Eljóenaj, Chizkijáš a Azríkam, tito tři.
24 Synové Eljóenajovi: Hódavjáš, Eljašíb a Pelajáš, Akúb a Jóchanan, Delajáš a Ananí, těchto sedm.

1 Paralipomenon, Kapitola 4

1 Synové Judovi: Peres, Chesrón a Karmí, Chúr a Šóbal.
2 Reajáš, syn Šóbalův, zplodil Jachata a Jachat zplodil Achúmaje a Lahada. To jsou čeledi soreatejské.
3 Z otce Étama jsou tito: Jizreel, Jišma a Jidbáš; jejich sestra se jmenovala Haslelponí.
4 Penúel byl otec Gedóra a Ezer otec Chušího. To jsou synové Chúra, prvorozeného Efratina, otce Betléma.
5 Ašchúr, otec Tekóje, měl dvě manželky: Cheleu a Naaru.
1 Paralipomenon 4

6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Témního a Achaštarího. To jsou synové Naařini.
7 Synové Cheleini: Seret, Jesochar a Etnán.
8 Kós zplodil Anúba a Sóbebu a čeledi Acharchela, syna Harumova.
9 Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením."
10 Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!" A Bůh splnil, oč žádal.
11 Kelúb, bratr Šúchův, zplodil Mechíra; ten je otec Eštónův.
12 Eštón zplodil Bét-ráfu, Paseacha a Techinu, otce Ír-nachaše. To jsou mužové Réky.
13 Synové Kenazovi: Otníel a Serajáš. Synové Otníelovi: Chatat.
14 Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš zplodil Jóaba, otce Gé-charašímu (to je Údolí řemeslníků); byli tam totiž řemeslníci.
15 Synové Káleba, syna Jefunova: Irú, Éla a Naam. Synové Élovi: Kenaz.
16 Synové Jehalelélovi: Zíf a Zífa, Tírja a Asarel.
17 Syn Ezrův: Jeter a Mered, Efer a Jalón. Jeter zplodil Mirjama a Šamaje a Jišbacha, otce Eštemóova.
18 Jeho manželka Jehúdija porodila Jereda, otce Gedóru, a Chebera, otce Sóka, a Jekutíela, otce Zanóachu. To jsou synové Bitji, dcery faraónovy, kterou pojal Mered.
19 Synové Hódijášovy manželky, sestry Nachama, otce Keílova: Hagarmí a Eštemóa Maakatský.
20 Synové Šímónovi: Amnón a Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet.
Komentáře k verši :

Synové vězně Jekonjáše: jeho syn Šealtíel, 1 Paralipomenon 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.