Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída. 1 Paralipomenon 2,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 2

27 Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker.
28 Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur.
29 Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída.
30 Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bez synů.
31 Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achlaj.
32 Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan; Jeter zemřel bez synů.
33 Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. To byli synové Jerachmeelovi.
34 Šešan neměl syny, jenom dcery. Měl však egyptského otroka, který se jmenoval Jarcha.
35 I dal Šešan svému otroku Jarchovi za manželku svou dceru a ta mu porodila Ataje.
36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zábada.
37 Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda.
38 Obéd zplodil Jehúa a Jehú zplodil Azarjáše.
39 Azarjáš zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleásu.
40 Eleása zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šalúma.
41 Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu.
1 Paralipomenon 2

42 Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, ten byl otcem Zífa, a synové Maréši, otce Chebrónova.
43 Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema.
44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rékem zplodil Šamaje.
45 Syn Šamajův: Maón; Maón byl otec Bét-surův.
46 Kálebova ženina Éfa porodila Chárana, Mósu a Gázeza. Cháran zplodil Gázeza.
47 Synové Johdajovi: Regem, Jótam a Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.
48 Kálebova ženina Maaka porodila Šebera a Tirchanu.
49 Porodila též Šaafa, otce Madmany, Ševu, otce Makbeny i otce Gibeje; Kálebova dcera byla Aksa.
50 To byli synové Kálebovi. Syn Chúra, prvorozeného Efratina: Šóbal, otec Kirjat-jearímu,
51 Salma, otec Betléma, Cháref, otec Bét-gáderu.
52 Syny Šóbala, otce Kirjat-jearímu, byli Haróe, polovina Menúchoťanů
53 a čeledi kirjatjearímské: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci a Mišraejci, z kterých vzešli Soreatejci a Eštaólci.
54 Synové Salmovi: Betlémané a Netófané, Atróťané, Bét-joábané a polovina Manachaťanů a Sorejci.
55 Čeledi sóferské, obývající Jaebes: Tireaťané, Šimeaťané, Súkaťané; to jsou Kinejci, pocházející z Chamata, otce Bét-rekabova.

1 Paralipomenon, Kapitola 3

1 Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Chebrónu: prvorozený Amnón z Achínóamy Jizreelské, druhý Daníjel z Abígajily Karmelské,
Komentáře k verši :

Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída. 1 Paralipomenon 2,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.