Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hadórama, Úzala a Diklu, 1 Paralipomenon 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 1

19 Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.
20 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
21 Hadórama, Úzala a Diklu,
22 Ébala, Abímaela a Šebu,
23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.
24 Šém, Arpakšád, Šelach,
25 Heber, Peleg, Reú,
26 Serúg, Náchor, Terach,
27 Abram, to je Abraham.
28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,
31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.
32 Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.
33 Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini.
1 Paralipomenon 1

34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.
35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.
36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek.
37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38 Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.
39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.
40 Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.
41 Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.
42 Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.
43 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.
45 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.
46 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.
47 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.
48 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou.
Komentáře k verši :

Hadórama, Úzala a Diklu, 1 Paralipomenon 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.